Algemene voorwaarden

 

1.D E F I N I T I E S
1.1Al deze voorwaarden worden geacht uitdrukkelijk te zijn overeengekomen en zij vervangen zelfs de voorwaarden van de opdrachtgever, ook wanneer er bij bestelling uitdrukkelijk wordt naar verwezen. De klant erkent de voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

1.2 “DE VOS”: Tuinen en Zwembaden Ken De Vos – Beekstraat 14 – 9920 Lovendegem – BTW BE0877.462.691 – www.kendevos.be – info@kendevos.be

1.3 “KLANT”: elke consument of professionele klant, al dan niet optredend in eigen naam of middels een rechtspersoon, die een bestelling/opdracht plaatst bij DE VOS

1.4: “GOEDEREN” alle goederen aangeboden door DE VOS naast Zwembaden (zoals goederen voor waterbehandeling, plantgoed, tegels, zwembadrobots (niet-limitatieve opsomming));

 

2. O F F E R T E S    E N   A D V I E S

2.1 Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten. Alle afwijkingen van afmetingen en hoeveelheden zullen verrekend worden na uitvoering van de werken, evenals extra meer werken door de klant mondeling of schriftelijk vermeld.

2.2 DE VOS is slechts aan een offerte gebonden indien deze door de klant binnen de geldigheidsperiode van 30 dagen schriftelijk – per handtekening of per e-mail – werd aanvaard.

2.3 Indien de aanvaarding op bepaalde punten afwijkt van de offerte, is DE VOS niet gebonden aan de offerte, tenzij de afwijkingen schriftelijk door DE VOS werden aanvaard.

2.3 Eventuele adviezen, ontwerpen of vergunningen zullen door DE VOS apart aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht indien en voor zover het door DE VOS ontworpen werk niet door haar wordt uitgevoerd bij de opdrachtgever. Op deze afrekening staat geenszins een termijn.

2.5 Bij de verkoop van goederen (al dan niet via de webshop) adviseert DE VOS de klant omtrent welke goederen het meest geschikt zijn, alsook omtrent het gebruik ervan. De klant erkent dat dit slechts een richtlijn betreft

2.6 Catalogi, brochures, publicitaire aankondigingen, alsook vermeldingen op de website en sociale media kanalen zijn geheel vrijblijvend en steeds onder voorbehoud van zetfouten, menselijke fout of schommelingen op de markt.

 

3. U I T V O E R I N G    E N   S C H A D E

3.1 DE VOS voert elke overeenkomst uit naar best vermogen, te goeder trouw en volgens de regels van de kunst. DE VOS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.2 Slechte of minder gunstige weersomstandigheden zullen door de partijen worden beschouwd als overmacht. Indien de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken, is het DE VOS toegestaan om (gedeeltelijk) de werkzaamheden op een ander tijdstip uit te voeren en eventueel reeds geleverde prestaties of goederen te factureren.

3.3 De klant verbindt er zich toe vóór de aanvang der werken aan DE VOS een plan te overhandigen waarop alle noodzakelijke informatie zoals aanwezige nutsleidingen, putten en dergelijke duidelijk is aangegeven. Indien een dergelijk plan niet wordt overgemaakt aan DE VOS, heeft zij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan te rekenen.

3.4 Indien het plan niet werd overhandigd, of incorrecte of onvolledige informatie verstrekt werd, kan DE VOS onmogelijk aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die zou kunnen worden aangericht aan onder andere mest-, kelder-, regen- en zinkputten, septische putten, gas(olie)leidingen-citernes, electriciteits-, telefoon-, TV-, internet- en waterleidingen, funderingen, gevels, muren, gebouwen (deze lijst is geenszins limitatief).

3.5 Bij plaatsen van containers of inname van openbaar domein dient de klant de noodzakelijke vergunningen aan te vragen bij de gemeente.

3.6 De Klant erkent dat hijzelf steeds verantwoordelijk is voor het beschikken over de vereiste vergunningen voor de plaatsing van zwembaden, tuinconstructies, parkings, … (niet limitatief) dan wel te voldoen aan de meldplicht die op de klant rust. Op uitdrukkelijke vraag kan DE VOS instaan voor het samenstellen van het dossier. Indienen gebeurd na goedkeuring van de klant.

3.7 Indien een uitvoeringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend. Een overschrijding kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot annulatie van een bestelling of enige schadevergoeding.

3.8 De inbezitneming van het werk, na de beëindiging, geldt als goedkeuring van de werken, behoudens geldige betwistingen.

 

4. L E V E R I N G    E N   E I G E N D O M S R E C H T

4.1 Het risico voor de goederen wordt overgedragen op de klant bij de levering.

4.2 Alle geleverde goederen, zowel dood als levend, blijven eigendom van DE VOS, zolang deze niet volledig zijn betaald.

4.3 DE VOS behoudt zich het auteursrecht voor op alle adviezen, ontwerpen, tekeningen en schetsen. Deze mogen door de klant niet worden gekopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming.

4.3 Indien enig goed niet tegelijkertijd met de beëindiging van de werken geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen plaatsvinden, waarbij de klant een voorbehoud kan maken voor het niet geleverde.

4.4 Elke verzending van goederen is geheel voor risico van de geadresseerde, ook wanneer ze franco zou geschieden. Bij verzending of levering dienen de goederen vooraf te worden betaald.

4.5 Het verdragen, binnen zetten of plaatsen van de goederen behoort niet tot de leveringsomvang.

 

 

5. K L A C H T E N   E N   A A N S P R A K E L I J K H E I D

5.1 Klachten dienen door de klant binnen de 10 dagen na voltooiing van de werkzaamheden of de levering schriftelijk te worden gemeld aan DE VOS. Deze klacht dient duidelijk omschreven te zijn, zodat DE VOS de nodige stappen kan ondernemen om de klacht te verhelpen.

5.2 Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant het geleverde werk of goed niet met de normale zorg die van hem mag verwacht worden, heeft behandeld.

5.3 Wij zijn slechts aansprakelijk voor gebreken aan onze uitvoeringen ten gevolge van materiaal- en uitvoeringsfouten. Klachten door ons gegrond bevonden kunnen alleen door ons ter plaatse hersteld worden. Herstellingen uitgevoerd door derden in opdracht van de klant zullen niet aanvaard worden.

5.4 DE VOS is niet aansprakelijk voor

- indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

- schade en/of gebreken die (on)rechtstreeks worden veroorzaakt door een daad van de klant of een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid;

- bijkomende schade ontstaan na het verdere gebruik door de klant na vaststelling van de schade of het gebrek;

- normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting en externe invloeden;

- beweerde gebreken op basis van subjectieve gegevens, zoals persoonlijke smaak;

- verkleuring van het zwembad en trappen en beschadiging aan de kuip door het teveel opwarmen van het zwembadwater (max. 28°C);

- schade en/of verkleuren veroorzaakt door het vullen van het zwembad met grond-, put- en/of regenwater;

- (additionele) schade veroorzaakt door het onzorgvuldig of foutieve gebruik van producten die

beschadiging, rimpels en verkleuringen aan het Zwembad teweeg kunnen brengen;

- Schade aan warmtepomp(en) en/of filters veroorzaakt door vrieskoude.

5.5 De klant erkent uitdrukkelijk dat de vrijwaringsplicht in hoofde van DE VOS betreffende verborgen gebreken in geen geval verder reikt dan deze in hoofde van zijn leveranciers.

5.6 De aansprakelijkheid van DE VOS kan enkel weerhouden worden door de rechtstreekse klant van DE VOS en niet door derden

5.7 De klant erkent dat chemicaliën (en in het bijzonder Natrium Hypochloriet en zwavelzuur) te allen tijde van elkaar gescheiden dienen te blijven en op een afzonderlijke plaats dienen bewaard te worden. DE VOS kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige schade ontstaan ten gevolge van  vermenging of onzorgvuldig gebruik van de goederen, ongeacht of dit het gevolg is van een fout of een nalatigheid.

5.8 Het indienen van een klacht ontslaat de klant echter niet van zijn betalingsverplichting.

 

6. G A R A N T I E

6.1 DE VOS geeft een algemene garantie van 1 jaar – tenzij anders vermeld – vanaf de beëindiging van de uitgevoerde werken en de levering van de goederen, behoudens in geval van overmacht en de hierna vernoemde situaties.

6.2 Op aanplantingen en graszoden is er 6 maanden groeigarantie. Binnen deze termijn worden afgestorven planten of zoden éénmalig gratis vervangen. Indien de afsterfte te wijten is aan droogte of nalatigheid in de verzorging, zijn de kosten van vervanging ten laste van de klant.

6.3 Goederen door DE VOS geleverd, maar geplaatst door de klant, vallen buiten deze garantie.

6.4 Bij plaatsing van materialen aangeleverd door de klant neemt DE VOS geenszins verantwoordelijkheid en vervalt alle garantie op het geplaatste geheel.

6.5 Bij de aanleg van een gazon is DE VOS geenszins verantwoordelijk voor klimatologische invloeden na de inzaai van het terrein, zoals - maar niet beperkt tot - zware regens of windvlagen, die de groei van het gazon verstoren. Kosten voor herstel ervan zijn geheel ten laste van de klant.

 

7. B E T A L I N G     E N   A N N U L A T I E

7.1 Bij alle werken dient een voorschot van minimum 20% te worden betaald bij aanvaarding van de offerte. Wanneer dit niet het geval is heeft DE VOS het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan te rekenen.

7.2 Tenzij anders overeengekomen werd, dienen de facturen binnen de 10 dagen na factuurdatum betaald te worden, netto, contant zonder korting.

7.3 Indien de betaling niet gebeurt binnen de gestelde termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd vanaf de vervaldag tot de ontvangst van het volledige bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 EUR. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de klant.

7.4 Wij behouden ons het recht om goederen of diensten te weigeren, op te schorten of stil te leggen wanneer er bedragen achterstallig zijn onder enige overeenkomst, totdat die bedragen voldaan werden.

7.5 De klant is NIET gerechtigd om de overeenkomst betreffende de aankoop en/of plaatsing van een zwembad te annuleren.

7.5 Bij annulatie van een andere bestelling of verbreking van de overeenkomst door de klant tot 3 weken voor uitvoering of levering is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van de waarde van de geannuleerde bestelling of verbroken overeenkomst. Vanaf 3 weken en minder bedraagt deze 50%.

 

8.   G E L D I G H E I D    E N   B E T W I S T I N G E N

9.1 De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt in geen geval de geldigheid van de overeenkomst of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang.

9.2 Op alle overeenkomsten welke vallen onder de werking van deze algemene voorwaarden, is Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechter in de dichtstbijzijnde plaats bij de vestigingsplaats van DE VOS is bevoegd.

 

Partijen zullen slechts een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.