Algemene voorwaarden

 

Al deze voorwaarden worden geacht uitdrukkelijk te zijn overeengekomen en zij vervangen zelfs de voorwaarden van de opdrachtgever, ook wanneer er bij bestelling uitdrukkelijk wordt naar verwezen. De klant erkent de voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

 

O F F E R T E S

2.1 Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten. Alle afwijkingen van afmetingen en hoeveelheden zullen verrekend worden na uitvoering van de werken, evenals extra meer werken door de klant mondeling of schriftelijk vermeld.

2.3 Tuinen Ken De Vos is slechts aan een offerte gebonden indien deze door de klant binnen de vernoemde periode van 30 dagen schriftelijk – per handtekening of per e-mail – werd aanvaard.

2.4 Indien de aanvaarding op bepaalde punten afwijkt van de offerte, is TUINEN KEN DE VOS niet gebonden aan de offerte, tenzij de afwijkingen schriftelijk door TUINEN KEN DE VOS werden aanvaard.

2.5 Eventuele adviezen of ontwerpen zullen door TUINEN KEN DE VOS apart aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht indien en voor zover het door TUINEN KEN DE VOS ontworpen werk niet door haar wordt uitgevoerd bij de opdrachtgever. Op deze afrekening staat geenszins een termijn.

 

U I T V O E R I N G   E N   S C H A D E

3.1 TUINEN KEN DE VOS voert elke overeenkomst uit naar best vermogen, te goeder trouw en volgens de regels van de kunst. TUINEN KEN DE VOS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.2 Slechte of minder gunstige weersomstandigheden zullen door de partijen worden beschouwd als overmacht. Indien de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken, is het tuinen De Vos toegestaan om (gedeeltelijk) de werkzaamheden op een ander tijdstip uit te voeren en eventueel reeds geleverde prestaties of goederen te factureren.

3.3 De klant verbindt er zich toe vóór de aanvang der werken aan Tuinen Ken De Vos een plan te overhandigen waarop alle noodzakelijke informatie zoals aanwezige nutsleidingen, putten en dergelijke duidelijk is aangegeven. Indien een dergelijk plan niet wordt overgemaakt aan Tuinen Ken De Vos, heeft zij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan te rekenen.

3.4 Indien het plan niet werd overhandigd, of incorrecte of onvolledige informatie verstrekt werd, kan Tuinen Ken De Vos onmogelijk aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die zou kunnen worden aangericht aan onder andere mest-, kelder-, regen- en zinkputten, septische putten, gas(olie)leidingen-citernes, electriciteits-, telefoon-, TV-, internet- en waterleidingen, funderingen, gevels, muren, gebouwen (deze lijst is geenszins limitatief).

3.5 Bij plaatsen van containers of inname van openbaar domein dient de klant de noodzakelijke vergunningen aan te vragen bij de gemeente.

3.6 Indien een uitvoeringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend. Een overschrijding kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot annulatie van een bestelling of enige schadevergoeding.

3.7 De inbezitneming van het werk, na de beëindiging, geldt als goedkeuring van de werken, behoudens geldige betwistingen.

 

L E V E R I N G   E N   E I G E N D O M S R E C H T

4.1 Het risico voor de goederen wordt overgedragen op de klant bij de levering.

4.2 Alle geleverde zaken, zowel dood als levend, blijven eigendom van Tuinen De Vos, zolang deze niet volledig zijn betaald.

4.3 TUINEN KEN DE VOS behoudt zich het auteursrecht voor op alle adviezen, ontwerpen, tekeningen en schetsen. Deze mogen door de klant niet worden gekopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming.

4.3 Indien enig goed niet tegelijkertijd met de beëindiging van de werken geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen plaatsvinden, waarbij de klant een voorbehoud kan maken voor het niet geleverde.

4.4 Elke verzending van koopwaar is geheel voor risico van de geadresseerde, ook wanneer ze franco zou geschieden.

4.5 Het verdragen, binnen zetten of plaatsen van de goederen behoort niet tot de leveringsomvang

 

K L A C H T E N

5.1 Klachten dienen door de klant binnen de 10 dagen na voltooiing van de werkzaamheden of de levering schriftelijk te worden gemeld aan Tuinen Ken De Vos. Deze klacht dient duidelijk omschreven te zijn, zodat Tuinen Ken De Vos de nodige stappen kan ondernemen om de klacht te verhelpen.

5.2 Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant het geleverde werk of goed niet met de normale zorg die van hem mag verwacht worden, heeft behandeld.

5.3 Wij zijn slechts aansprakelijk voor gebreken aan onze uitvoeringen ten gevolge van materiaal- en uitvoeringsfouten. Klachten door ons gegrond bevonden kunnen alleen door ons ter plaatse hersteld worden. Herstellingen uitgevoerd door derden in opdracht van de klant zullen niet aanvaard worden.

5.4 Tuinen De Vos is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.5 Het indienen van een klacht ontslaat de klant echter niet van zijn betalingsverplichting.

 

G A R A N T I E

6.1 Tuinen Ken De Vos geeft een garantie van 1 jaar vanaf de beëindiging van de uitgevoerde werken en de levering van de goederen, behoudens in geval van overmacht en de hierna vernoemde situaties.

6.2 Op aanplantingen en graszoden is er 6 maanden groeigarantie. Binnen deze termijn worden afgestorven planten of zoden éénmalig gratis vervangen. Indien de afsterfte te wijten is aan droogte of nalatigheid in de verzorging, zijn de kosten van vervanging ten laste van de klant.

6.3 Planten of materialen door TUINEN KEN DE VOS geleverd, maar aangeplant of geplaatst door de klant, vallen buiten de garantie.

6.4 Bij plaatsing van materialen aangeleverd door de klant neemt TUINEN KEN DE VOS geenszins verantwoordelijkheid en vervalt alle garantie op plaatsing.

6.5 Bij de aanleg van een gazon is TUINEN KEN DE VOS geenszins verantwoordelijk voor klimatologische invloeden na de inzaai van het terrein, zoals - maar niet beperkt tot - zware regens of windvlagen, die de groei van het gazon verstoren. Kosten voor herstel ervan zijn geheel ten laste van de klant.

 

B E T A L I N G   E N   A N N U L A T I E

7.1 Bij alle werken vanaf 7.500 €. dient een voorschot van minimum 20 % te worden betaald bij aanvaarding van de offerte. Wanneer dit niet het geval is heeft TUINEN KEN DE VOS het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan te rekenen.

7.2 Tenzij anders overeengekomen werd, dienen de facturen binnen de 10 dagen na factuurdatum betaald te worden, netto, contant zonder korting.

7.3 Indien de betaling niet gebeurt binnen de gestelde termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd vanaf de vervaldag tot de ontvangst van het volledige bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 EUR. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de klant.

7.4 Wij behouden ons het recht om goederen of diensten te weigeren, op te schorten of stil te leggen wanneer er bedragen achterstallig zijn onder enige overeenkomst, totdat die bedragen voldaan werden.

7.5 Bij annulatie van een bestelling of verbreking van de overeenkomst door de klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van de waarde van de geannuleerde bestelling of verbroken overeenkomst.

 

W E I D E T E C H N I E K

8.1 De garantie dekt enkel het vervangen van palen, herplaatsing is niet inbegrepen.

8.2 Er wordt geen garantie verleend op het eventueel kromtrekken na plaatsing van liggers in hardhout.

8.3 Tarieven voor plaatsing gelden enkel in een puin- en wortelvrije bodem, in voorkomend geval kan een meerprijs gerekend worden.

8.4 Bij levering dienen de goederen betaald te worden bij bestelling

8.5 Plastiekverpakking wordt rond sommige producten gedaan om deze te beschermen tijdens het transport.  Deze dient na het lossen verwijderd te worden door de klant om verhitting te voorkomen.

8.6 Sommige producten mogen niet aan het zonlicht worden blootgesteld zolang ze niet gemonteerd zijn.  Indien deze voorschriften niet nageleefd worden, dan kan TUINEN KEN DE VOS niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke schade. 

 

G E L D I G H E I D   E N   B E T W I S T I N G E N

9.1 De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt in geen geval de geldigheid van de overeenkomst of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang.

9.2 Op alle overeenkomsten welke vallen onder de werking van deze algemene voorwaarden, is Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechter in de dichtstbijzijnde plaats bij de vestigingsplaats van TUINEN DE VOS is bevoegd.

 

Partijen zullen slechts een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.